Pravni saveti – Naš advokat Damljan Perišić na temu – RAZVOD BRAKA – DECA I ELIMENTACIJA – PODELA IMOVINE! (Peti deo)

Pravni saveti – Naš advokat Damljan Perišić na temu – RAZVOD BRAKA – DECA I ELIMENTACIJA – PODELA IMOVINE! (Peti deo)

Nakon razvoda braka uvek se postavlja pitanje podele imovine. Po pravilu svaki supružnik ima pravo da dobije svoj udeo u imovini koja je nastala u toku trajanja bračne zajednice.

Često se dođe do teškoća u utvrđivanju šta je čije i koliko je ko doprineo u sticanju zajedničke imovine. Putem predbračnog ili bračnog ugovora ili ugovorom o podeli bračne tekovine mogu se rešiti ti problemi. Kad nema takvog ugovora, smatra se da imovina stečena u toku trajanja braka pripada podjednako svakom partneru, odnosno u jednakim delovima od po 50% i to bez obzira ko od partnera kupio stvar i na čije se ime ta imovina vodi – ako je upisana u registru. Takođe nije od uticaja ni da li je samo jedan supružnik zarađivao novac, a drugi samo radio kućne poslove i čuvao decu, jer se u oba slučaja to smatra kao doprinos nastanku imovine u braku. Međutim mogu se postaviti pitanja da li je uvek doprinos jednak, tj da li je jedan supružnik nesrazmerno više doprineo, ili, da li je možda jedan supružnik u zajedničku imovinu uložio delom iz svoje posebne imovine, tj. iz imovine koju je uneo u brak ili koju je stekao nasleđem i to može biti predmet spora.

Zajednička imovina i njena podela je jedno od pitanja koja mogu izazvati najviše sporenja i nesuglasica kada dodje do razvoda. Kada nema saglasnosti partnera oko imovine, konačna odluka suda može izazvati nezadovoljstvo kod supružnika koji smatra da je takvom odlukom oštećen.

Za razliku od ovakvog ekstremnog postupanja, imovina stečena u braku može se podeliti i nevezano za razvod i tokom trajanja braka – ugovorom o podeli bračne tekovine ili to možete zahtevati sudski tokom postupka za razvod.

Posebna imovina koju je jedan supružnik nasledio ili imovina koju je supružnik posedovao pre momenta sklapanja braka, pa je uneo u brak, neće biti predmet podele i ne spada u bračnu tekovinu.

Lične stvari koje jedan supružnik koristi, kao i one stvari koje mu služe za obavljanje zanimanja, neće se deliti već pripadaju supružniku koji ih koristi i uračunavaju se u njegov deo, dok stvari koje pripadaju detetu, dodeliće se supružniku koji preuzme staranje o detetu.

Dugovi koji su nastali u toku trajanja braka, a koje su jedan ili oba partnera preuzeli u cilju izmirivanja zajedničkih troškova će i posle prestanka braka ostati na teret oba supružnika sve do potpunog izmirenja.

Kada postoji sporazum partnera o podeli imovine, ona se može podeliti u toku brakorazvodne parnice. Kada to nije slučaj, podela imovine će se urediti u posebnoj parnici nakon razvoda braka. Advokat takođe može ponuditi usluge posredovanja i medijacije između bivših prtnera, kako bi se pronašlo kompromisno rešenje za imovinska pitanja.

Promena prezimena

Razvod braka otvara i druga pitanja koja je potrebno urediti, a sem onih koja sas već nabrojao, postavlja se pitanje promene prezimena supružnika ili zadržavanja prezimena. Nakon prestanka braka svaki supružnik može zadržati prezime drugog supružnika ako ga je prilikom sklapanja braka preuzeo (mnogi smatraju da se ovo pravilo odnosi samo na žene, ali postoje i slučajevi gde muž preuzme ženino prezime prilikom sklapanja braka). Takođe svako može vratiti svoje prvobitno prezime. Rok za zahtev za vraćanje prezimena je šesdeset dana od prestanka braka. Van toga svaki građanin prema zakonu može podneti nadležnom organu (u opštini) zahtev za promenu ličnog imena i prezimena. Taksa za promenu ličnog imena / prezimena  nije velika, ali troškovi zamene svih dokumenata u kojima se nalazi ime – prezime, svakako mogu biti veći trošak i vremena i novca.

Kada dođe do razvoda braka, teškoće ne trpi samo pojedinac već cela porodica, zato je savet  stručnjaka vrlo koristan.

Da su li najbolji advokati za razvod oni koji savetuju da se ide na sporazum ili koji savetuju tužbu za razvod?

Dakle najvažnije merilo u određivanju modaliteta za razvod jeste Vaša konkretna situacija.

Gde se podnosi zahtev za razvod braka?

U odgovoru na pitanje – gde se podnosi zahtev za razvod braka, prvo se mora odgovoriti na pitanje koji je sud nadležan. To će obično biti osnovni sud u mestu trenutnog prebivališta ili boravišta jednog od supružnika, odnosno u mestu poslednjeg zajedničkog prebivališta. Dakle tužba ili predlog sporazunog razvoda braka će se podneti osnovnom sudu nadležnom prema mestu prebivališta (ili boravišta) tuženog, ili se podnosi osnovnom sudu nadležnom prema mestu poslednjeg zajedničkog prebivališta supružnika. Specifična situacija u pogledu utvrđivanja nadležnosti suda može nastati u situaciji kada se u postupku razvoda javi element inostranosti. To je slučaj kod brakova gde je jedan ili oba supružnika strani državljanin ili je brak zaključen u inostranstvu itd. U tom slučaju primenjuju se posebna pravila o utvrđivanju merodavnog prava i utvrđivanju države čiji će sud biti nadležan. Dok u situaciji kada se u Srbiji želi razvesti brak koji je zaključen u inostranstvu, prethodno se prvo mora pristupiti priznanju braka u Srbiji, a tek potom podnošenju zahteva za razvod.

Koliko traje postupak za razvod braka?

Postupak za sporazumni razvod braka traje relativno kratko i po pravilu bi trebalo da se završi na jednom ili dva ročišta pred sudom.

Postupak po tužbi za razvod braka može trajati malo duže ili znatno duže u zavisnosti od karakteristika slučaja, stepena suprostavljenosti zahteva, te načina zastupanja od strane advokata punomoćnika. Po pravilu sud bi trebalo da prvo ročište zakaže u roku od 15 dana od prijema podneska, a postupak sprovede kroz dva ročišta. Ali u ovom slučaju to pravilo naročito trpi izuzetke, a usled česte pretrpanosti suda velikim brojem predmeta.

Cena razvoda braka – advokatska tarifa i sudska taksa

Advokatska tarifa je propisana od strane advokatske komore i njome su utvrđene cene usluga koje su dužni da primenjuju svi advokati, pa i cena razvoda braka, odnosno cene sastavljanje podneska, zastupanje i savetovanje u ovoj oblasti. Prema advokatskoj tarifi za razvod braka je predviđeno – za sastavljanje podneska kojim se pokreće postupak razvod,  naknada advokatu je 16.500 dinara, a za zastupanje na ročištu, nagrada je 18.000 dinara. Predviđena je i mogućnost ugovaranja niže ili više cene u dogovoru sa advokatom, ali naravno ako to okolnosti opravdavaju. Detaljnije o cenama usluga advokata možete pročitati u advokatskoj tarifi.

Ko plaća sudske troskove za razvod braka?

Način na koji se troškovi postupka za razvod braka rapodeljuju između učesnika postupka, razlikuje se u odnosu na druge vrste postupaka. Na pitanje ko plaća sudske troškove za razvod braka znatno utiče činjenica da se u našoj zemlji zakonom ne zahteva krivica jednog partnera kao uslov za razvod (niti je krivica relevantna) pa tako ne postoje ni klasični gubitnici ili pobednici u postupku koji će snositi celokupne troškove. Ovde je specifičnost da sud po slobodnoj oceni odlučuje kako će se troškovi raspodeliti između stranaka. Inicijalna taksu od za podneti predlog sporazumni razvod braka kao i za podnetu tužbu iznosi 2.600 dinara, a takođe se plaća i taksa na presudu u istom iznosu. Najčešće će svaka stranka sudske troškove razvoda za sebe, a da li će na kraju teret plaćanja takse možda preći na drugog supružnika zavisi od ocene suda. Troškovi i nagrada za rad advokata za zastupanje u postupku i sastavljanje podnesaka najčešće snose svaka stranka za sebe, ako sud ne odluči drugačije ili za određenu situaciju nije drugačije zakonom propisano.

imovine i gde se ona nalazi. Razvod braka inostranstvo

Razvod braka iz inostranstva

Jedno od pitanja koja se povremeno javljaju je i da li je moguće obaviti razvod braka iz inostranstva. Odgovor je da, moguće je. Potrebno je da se advokatu dostavi potpisano advokatsko punomoćje i da budu ispunjeni određeni drugu zakonski uslovi o kojma ćete porazgovarati sa advokatom. Ako oba supružnika žele advokatsko zastupanje, moraju ih zastupati različiti punomoćnici.

Razvod sa strancem

Vreme otvorenijih granica koje je prethodilo zadnjih godina doprinelo je nastanku velikog broja brakova između domaćih državljana i stranaca. Kada dođe do prestanka bračne zajednice i kada je potrebno sprovesti priceduru razvoda, potrebno je da budu ispunjeni uslovi o nadležnosti domaćeg pravosuđa, da bi domaći sud uopšte prihvatio pokretanje postupka za razvod.

Odgovor na pitanje kada su uslovi ispunjeni potrebni uslovi, a kada ne, zahteva, analizu advokata u svakom konkretnom slučaju. A odgovor će svakako može zavisti između ostalog i od toga gde su supružnici venčani, gde im je poslednje zajedničko prebivalište, imaju li zajedničke dece i gde ona žive, kao i i imaju li zajedničke nepokretne itd.

Iskreno vaš Advokat Damljan Perišić

Ukoliko želite da postavite pitanje našem pravnom savetniku, to možete uraditi putem našeg maila ili poruku poslati na viber ili WhatsApp 061/ 302 – 9 – 140 i budite sigurni da će pravnik Perišić odgovoriti vam kroz naš portal. Na vama je samo da napišete vaš problem i pošaljete ŠIFRU pod kojom će ići odgovor za vas.

OKO NAS

admin

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *